เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ขอเชิญเสนอความเห็นต่อร่างกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1

จากการที่เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานส่งเสริมนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ร่วมบูรณาการปฏิรูประบบวิจัยทำให้ความร่วมมือด้านการจัดสรรทุนวิจัยมีแนวทางการทำงานชัดเจนมากขึ้น โดย คอบช. ร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์รายประเด็นเร่งด่วน พร้อมทั้งจัดทำกรอบวิจัย  สำหรับใช้เป็นแนวทางการให้ทุนร่วมกัน สำหรับในปีงบประมาณ 2559 คอบช. ตลอดจนหน่วยวิจัยซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการ ผู้ทำวิจัย ผู้นำผลงานไปใช้ประโยชน์ได้ร่วมกันจัดทำร่างกรอบงานวิจัยกลุ่มเรื่องเร่งด่วนและสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555 – 2559)  

ในการนี้ คอบช. เห็นควรนำร่างกรอบวิจัยดังกล่าวนำเสนอต่อสาธารณชนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ร่วมกันปรับปรุง จึงขอเชิญชวนทุกท่านโปรดให้ความเห็นหากต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในส่วนใด คอบช. จะนำความเห็นดังกล่าวไปประมวลร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ เพื่อจัดทำเป็นกรอบวิจัยสำหรับการจัดสรรทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2559 ต่อไป

จึงขอให้อาจารย์ นักวิจัยเพื่อร่วมแสดงความเห็นต่อร่างกรอบการวิจัยฯ ที่ www.nrct.go.th  นับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์