ประชุม”โครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “

รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สวพ.มก. เป็นประธานเปิดประชุม”โครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “ร่วมกับสำนักหอสมุด เพื่อหารือการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล

DSC_0015

DSC_0006

DSC_0023

DSC_0009

DSC_0019