ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปี 2558

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม นำเสนอผลงานและร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่หน่วยงาน/องค์กร ในหัวข้อ “การวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.irc.kku.ac.th

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณสิริชัย กิตติกำจร, คุณปิยะนุช บุศราคำ 

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โทรศัพท์ 043-203177-78

โทรสาร 043-203176

มือถือ 095-443-8057