มันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 72

 10525923_808271965852354_4816087468179854563_n   10530731_808273875852163_3335508165083341268_n

ประวัติการพัฒนาพันธุ์:

   มันสำปะหลังพันธุ์ “เกษตรศาสตร์ 72” เป็นมันสำปะหลังพันธุ์ลูกผสมที่เกิดจากการผสมระหว่าง พันธุ์ระยอง 5 กับ พันธุ์ OMR 29-20-118 ของโครงการประเมินเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ และโครงการวิจัยและพัฒนามันสำปะหลังเฉพาะเขตสภาพแวดล้อม แผนงานวิจัย และพัฒนามันสำปะหลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2557 ดำเนินการผสมพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่ให้ผลผลิต และมีปริมาณแป้งในหัวมันสดสูง นำมาปลูกทดสอบผลผลิตในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง ได้แก่ จังหวัดลพบุรี เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง กำแพงเพชร และกาญจนบุรี คัดเลือกลูกผสมที่ให้ผลผลิต และมีปริมาณแป้งในหัวมันสดสูง นำมาปลูกขยาย และปลูกเปรียบเทียบผลผลิตร่วมกับพันธุ์แนะนำ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ศรีราชา 1 พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 พันธุ์ห้วยบง 60  และพันธุ์ห้วยบง 80 ผลการทดลอง พบว่ามันสำปะหลังพันธุ์ เกษตรศาสตร์ 72 ให้ผลผลิตหัวสด และผลผลิตแป้งเฉลี่ยสูงสุด 8.0 และ 2.0 ตันต่อไร่ ตามลำดับ และมีปริมาณแป้งในหัวมันสดเฉลี่ย 26.9 เปอร์เซ็นต์

10   28

424544_403878309700210_677839905_n   12   DSC04909

ลักษณะประจำพันธุ์

ลักษณะปริมาณ   รายละเอียด
ผลผลิตหัวมันสด : 8.0 ตัน ต่อไร่
เปอร์เซ็นต์แป้ง : 26.9 เปอร์เซ็นต์
สีลำต้น : สีน้ำตาล
ความสูง : 225.3 เซนติเมตร
สีก้านใบ : สีม่วง
ลักษณะใบกลาง : ใบรี
สีใบแรกที่เจริญเต็มที่ : สีเขียว
สียอดอ่อน : สีม่วง
สีเปลือกหัว : สีขาว
สีเนื้อหัว : สีขาว
ก้านหัว : สั้น
จำนวนลำต้นต่อหลุม : 1-2 ต้น

 ผู้พัฒนาพันธุ์ : สกล ฉายศรี, กิ่งกานท์ พานิชนอก, พชรดา ฉายศรี, ประภาส ช่างเหล็ก,สุปราณี งามประสิทธิ์, เอ็จ สโรบล และโอภาษ บุญเส็ง

 Table 1     Mean yield and some agronomic characters of 5 cassava varieties form 35 locations, tested at Lop-Buri Research Station and Farmer field Lop-Buri,Phetchabun and Nakhon Sawan province in 2008-2013

 Varieties Fresh root yield1  Rel.to Check2  Plant Height3 Root starch   content4  Root per

plant5

Starch yield1 Harvest index
 Kasetsart 72 8.0a 123 225.3 26.9 9.1b 2.0a 0.59
 Huay-Bong 80 6.1bc 94 234.7 27.1 13.0a 1.5b 0.56
 Huay-Bong 60 6.6b 101 254.9 26.9 10.6ab 1.5b 0.60
 Kasetsart 50 6,3bc 97 260.4 25.9 12.7a 1.5b 0.53
 Sriracha 1 5.6bc 86 261.7 25.4 13.1a 1.3b 0.56
 mean 6.5  100 234.3  26.0  11.2  1.4  0.55
 F-test  **  ns  ns  **  **  ns
 CV %  14.4  7.9 10.6 18.6  14.2 12.9
 LSD 0.05  0.78  45.25 2.7 2.7 0.35 0.08

1Ton per rai, 2 Mean Check, 3Centimeter, 4Percentage, 5Number per plant

1

กิตติกรรมประกาศ

  1. รางวัลดีเด่นการประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และ ปาล์มน้ำมัน) ประจำปี 2556 ประเภทมันสำปะหลัง ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557 จากสภาวิจัยแห่งชาติ
  2. รางวัลรวงทองเกียรติคุณ ประจำปี 2557 จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์