ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการในการสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย – อินเดีย ครั้งที่ 9

เรียนเชิญเข้าร่วมการนำเสนอบทความทางวิชาการหรือผลงานวิจัยในงานสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย – อินเดีย ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย (Indian Council of Social Science Research, ICSSR) สาธารณรัฐอินเดีย ในหัวข้อเรื่อง “ความท้าทายทางด้านสังคมศาสตร์สำหรับประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดีย” (The 9th NRCT – ICSSR Joint Seminar on Social Science Challenges for Thailand and India) ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)

ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับไปยังกองการต่างประเทศ วช. ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

ดาวน์โหลด