มันสำปะหลัง : แหล่งปลูกมันสำปะหลังในประเทศไทย

8.พื้นที่ปลูก

พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังพบทั่วทุกภาคของประเทศไทย ยกเว้นภาคใต้ ภาคที่มีการปลูกมากที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 54.5) รองลงมา คือ ภาคกลาง (ร้อยละ 25.6) และภาคเหนือ (ร้อยละ 19.9) พื้นที่รวม 48 จังหวัด คิดเป็นพื้นที่ปลูกประมาณ 7.9 ล้านไร่ ผลผลิตรวมกว่า 30.23 ล้านตัน ในปี พ.ศ. 2556

จังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกมันสำปะหลังที่สำคัญ ได้แก่ นครราชสีมา กำแพงเพชร กาญจนบุรี สระแก้วนครสวรรค์ ชัยภูมิ เนื้อที่เพาะปลูกของ 6 จังหวัดนี้ เมื่อรวมกันแล้ว มากกว่า 50  เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั้งประเทศ

 

ตารางแสดง แหล่งปลูกและผลผลิตมันสำปะหลังที่สำคัญของไทย  ปี 2556

ภาค

จังหวัด

พื้นที่ปลูก

(ล้านไร่)

พื้นที่เก็บเกี่ยว

(ล้านไร่)

ผลผลิต

(ล้านตัน)

ตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา ชัยภูมิ อุบลราชธานี อุดรธานี เลย ขอนแก่น บุรีรัมย์

4.71

 

4.49

15.39

กลาง

กาญจนบุรี ลพบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี

2.38

2.29

8.13

เหนือ

กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก

1.95

1.88

6.71

รวม

 

9.04

8.66

30.23

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร