การสัมมนา เสนอผลงานงิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 ภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องข้าว

ด้วยเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) กำหนดให้มีการสัมมนา เสนอผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 ภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องข้าว ในวันจันทร์ที่ 27 เมาษยน 2558 ณ ห้องแกรนด์ เอ-บี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยแก่ นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป สื่อมวลชน และผู้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

หากท่านสนใจร่วมสัมมนาในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โปรดกรอกแบบลงทะเบียน และส่งกลับไปยัง วช. ภายในวันที่ 10 เมษายน 2558 ด้วย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภรรทรทร/คุณชนิดา 02-561-2445 ต่อ 365 และ 511 หรือ E-mail: nrctrpcd@hotmail.com

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: