ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558

กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2558

ด้วย วช. ได้กำหนดจัดกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาได่แสดงแนวคิดและแสดงความรู้ความสามารถด้านการประดิษฐ์คิดค้นที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมตามความจำเป็นได้จริง รวมทั้งได้นำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นต่อเวทีสาธารณะ  

 

ดาวน์โหลด :

  • หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมฯ
   
  • โครงการ
   
  • ร่างกำหนดการ
   
  • แบบตอบรับ
   
  • แบบฟอร์มเอกสารเชิงแนวคิด
   
  • ข้อกำหนด
   
  • สำเนาประกาศ
   
  • โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
   

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (กปจ.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทรศัพท์ : 0-2561-2445 ต่อ 459, 569