ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ทุน NSTDA Chair Professor ทุน PTT NSTDA Chair Professor และทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2558

            ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะเปิดรับสมัครทุน “NSTDA Chair Professor  ทุน PTT NSTDA Chair Professor และทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2558” จำนวน 4 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาสตราจารย์ผู้นำและทีมวิจัยที่เข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความคล่องตัว และสร้างผลงานวิจัยที่มีผลกระทบและเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการหรือสังคม โดยจัดการประชาสัมพันธ์รายละเอียดทุนนักวิจัยแกนนำฯ ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  กำหนดการดังนี้

    13.00-13.20 น.     ลงทะเบียน

   13.20-13.30 น.       กล่าวต้อนรับ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์
                                 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

  13.30-15.00 น.        แนะนำ สวทช. และภาพรวมโครงการทุน NSTDA Chair Professor
                                 ทุน PTT NSTDA Chair Professor และทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2558
                                 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธ์ ผลิตผลการพิมพ์
                                 (เลขานุการโครงการทุน 20 ล้าน สวทช.)

    15.30-15.30 น.      ซักถามและตอบปัญหา

            สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอเรียนเชิญ อาจารย์และนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ทุนฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยกรุณาแจ้งตามแบบตอบรับการเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ทุนฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งไปยังฝ่ายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน  2558

               จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน