สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ประจำปีงบประมาณ 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามประกาศ วช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อพัฒนางานวิจัยของประเทศไทยและจีน ผ่านกรอบความร่วมมือระหว่าง วช. และ The National Natural Science Foundation of China (NSFC) ในสาขาพลังงาน

2. เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายทางการวิจัยของนักวิจัยไทยและจีน โดยเฉพาะกลุ่มนักวิจัยรุ่นเยาว์ของทั้งสองประเทศที่ในบางสาขามีอยู่อย่างจำกัด

3. เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ และพัฒนางานวิจัยให้ใช้งานได้จริง เข้าสู่ระดับสากล รวมถึงสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องติดต่อกับนักวิจัยจีนก่อน เพื่อหารือและจัดทำข้อเสนอการวิจัยร่วมกัน ผู้ขอรับทุนฝ่ายไทยยื่นข้อเสนอต่อ วช. ส่วนนักวิจัยฝ่ายจีนยื่นข้อเสนอต่อ NSFC ที่ http://isis.nsfc.gov.cn

หากสนใจ สามารถลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ http://www.nrms.go.th ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 30 เมษายน 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศรีรัตน์/คุณธรรมภรณ์ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย วช. 02-579-3982, 02-561-2445 ต่อ 366

 แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน : วันที่ 18 มีนาคม – 30 เมษายน 2558

 แบบฟอร์ม