สัมภาษณ์ ผศ.ดร.วิภา หงษ์ตระกูล ได้รับรางวัล”ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากมูลนิธิโทเร

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=_UmD-n0EsdM[/youtube]

 

“การตรวจสอบลูกผสม และการทำDNA barcodes บัวประดับสกุล Nymphaea ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย” ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.วิภา หงษ์ตระกูล ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลจาก มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโล­ยี

 

 

พิธีกร: กัญญารัตน์ สุวรรณทีป

ผลิตรายการโดย: ณัฐพร พันธุ์ยาง, วิทวัส ยุทธโกศา