ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 2”

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 2 ให้แก่นักวิชาการ นักวิจัย ในวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ดาวน์โหลด รายละเอียดและแบบฟอร์มการฝึกอบรม