สัมภาษณ์ ดร.รังสิมา ชลคุป ได้รับรางวัล”ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากมูลนิธิโทเร

https://www.youtube.com/watch?v=kcksV2drFyo&feature=youtu.be

ดร.รังสิมา ชลคุป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรแล­ะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้รับรางวัล “ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดเส้นใยคุณภาพสูงจากผักตบชวาด้วยวิธีทางเคมีและทางกลสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดเส้นใยคุณภาพจา­กผักตบชวาด้วยวิธีทางเคมีและทางกลสำหรับอุ­ตสาหกรรมสิ่งทอ จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

 

พิธีกร: กัญญารัตน์ สุวรรณทีป

ผลิตรายการโดย: ณัฐพร พันธุ์ยาง, วิทวัส ยุทธโกศา