สวพ.มก.จัดโครงการ “การสร้างความเข้าใจการพัฒนาการศึกษาความเป็นเลิศ : EdPEx”

วันที่ 16 มีนาคม 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เปิดโครงการ “การสร้างความเข้าใจการพัฒนาการศึกษาความเป็นเลิศ : EdPEx” วิทยากรโดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

00

0504

07 03

0601

Leave a Reply

Your email address will not be published.