วช. จัดสัมมนาระดมสมอง “กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดการสัมมนาระดมสมองเรื่อง “กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 08:00-16:30 น. ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ชั้น 1 อาคาร วช. 1  เพื่อระดมสมอง และจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพสำหรับจัดสรรงบประมาณให้แก่นักวิจัยเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

หากท่านสนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว สามารถ ลงทะเบียนทาง website ภายในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558  

และหากท่านใดมีแนวคิดในการวิจัย ขอให้จัดทำเอกสารเชิงหลักการตามแบบฟอร์ม และส่งไปยังอีเมลล์  bioplast.nrct@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 ด้วย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: กรอบการวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพ 58หลักการเหตุผลเอกสารเชิงหลักการ,  ครุฑเชิญเข้าร่วมสัมมนา

ติดต่อสอบถาม: คุณอุไร คุณเกศรา คุณสุมนา 02 940 5495, 02 561 2445 ต่อ 487-490 หรือ bioplast.nrct@gmail.com