สัมภาษณ์ อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา เจ้าของรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2558

อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558  จาก ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ในงานวันนักประดิษฐ์ ในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ในผลงานเรือกู้ภัยสะเทินน้ำสะเทินบก รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย 

 

พิธีกร: กัญญารัตน์ สุวรรณทีป

ผลิตรายการโดย: ณัฐพร พันธุ์ยาง, วิทวัส ยุทธโกศา