นักวิจัยและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลจากมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ในงาน “The 21 Presentation Ceremony Thailand Toray Science Foundation”

Toray58

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 มูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  มอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 ครั้งที่ 21 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ ในงาน “The 21 Presentation Ceremony Thailand Toray Science Foundation” โดยมีนักวิจัย 4 ท่าน และ หน่วยงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลดังนี้

 1. ผศ.ดร.วิภา หงษ์ตระกูล ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
  รางวัลที่ได้รับ  “ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
  จากผลงานเรื่อง การตรวจสอบลูกผสม และการทำ DNA barcodes บัวประดับสกุล Nymphaea ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย
 2. ดร.รังสิมา ชลคุป  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  รางวัลที่ได้รับ  “ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
  จากผลงานเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดเส้นใยคุณภาพสูงจากผักตบชวาด้วยวิธีทางเคมีและทางกลสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 3. ดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  รางวัลที่ได้รับ “ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” สาขาฟิสิกส์
  จากผลงานเรื่อง การหาคุณสมบัติของการเป็นโฟโตโวลตาอิกจากการสังเคราะห์อนุภาคสารกึ่งตัวนำของแมงกานีสเทลลูไรด์/คอปเปอร์เทลลูไรด์เพื่อใช้เป็นสารรับไวแสง 2 ชั้นบนโฟโตอิเล็กโทรดของสารกึ่งนำโลหะออกไซด์สำหรับการประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์
 4. ดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
  รางวัลที่ได้รับ  “ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  จากผลงานเรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนแบบบอลลิสติคและการพัฒนาวัสดุนาโน
 5. หน่วยงานที่ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557  คือ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สร้างองค์ความรู้และนวัตรกรรมอาหาร ถ่ายทอดเทคโนโลยี  ให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ทดสอบอาหาร โดยได้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025:2005 สร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีอาหารให้แก่ภาครัฐ เอกชนและธุรกิจอุตสาหกรรม