แสดงความยินดีนักวิจัย มก. คว้ารางวัลในงาน “The 21 Presentation Ceremony Thailand Toray Science Foundation”

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก.ร่วมแสดงความยินดีแก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รางวัลในงาน “The 21 Presentation Ceremony Thailand Toray Science Foundation” มี 4 ท่าน ดังนี้
1. ดร.วิภา หงษ์ตระกูล รางวัล “ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา เรื่อง การตรวจสอบลูกผสม และการทำ DNA barcodes บัวประดับสกุล Nymphaea ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย

2. ดร.รังสิมา ชลคุป รางวัล “ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดเส้นใยคุณภาพสูงจากผักตบชวาด้วยวิธีทางเคมีและทางกลสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

3. ดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้ รางวัล “ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” สาขาฟิสิกส์ เรื่อง การหาคุณสมบัติของการเป็นโฟโตโวลตาอิกจากการสังเคราะห์อนุภาคสารกึ่งตัวนำของแมงกานีสเทลลูไรด์/คอปเปอร์เทลลูไรด์เพื่อใช้เป็นสารรับไวแสง 2 ชั้นบนโฟโตอิเล็กโทรดของสารกึ่งนำโลหะออกไซด์สำหรับการประยุกต์ใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์

4. ดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์ รางวัล “ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนแบบบอลลิสติคและการพัฒนาวัสดุนาโน
และหน่วยงานที่ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 คือ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

00

033 0333

03333033333333

033333301