ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นโยบาย”

          ด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับองค์กรภาคี จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ“การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นโยบาย” ระหว่างวันที่ 4-8  มีนาคม 2556 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ. นครปฐม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่นักวิจัยในการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นโยบาย

          ในการนี้ สวรส. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานและที่เกี่ยวข้องกับการนำความรู้นี้ไปใช้ จึงขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนและค่าที่พัก ทั้งนี้ ข้าราชการ พนักงานองค์การรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ผู้สนใจกรุณากรอกใบสมัคร และส่งมายังสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น ๔ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556

ติดต่อ ดร. ชะเอม พัชนี โทร 0 2590 2380 

นพ. คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร  โทร 02-832 -9213

Download รายละเอียดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th/files/policy.zip