แสดงความยินดี วันสถาปนา ครบรอบ 49 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. มอบดอกไม้แสดงความยินดี แก่ ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 49 ปี

01