นักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 3 ท่านได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 และรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2557 จากสภาวิจัยแห่งชาติ

อาจารย์และนักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 และรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2557 จาก ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี  ในงานวันนักประดิษฐ์ ในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   โดยอาจารย์ผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้

 

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558

  • รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

 

sirikulya

ผลงาน นวัตกรรมการผลิตจุลผลึกเซลลูโลสจากซังข้าวโพดเพื่อการขึ้นรูปเม็ดยาสำหรับอุตสาหกรรมเภสัช

เจ้าของผลงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์
(คณะศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) และคณะ

  • รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

 

panya

ผลงาน  เครื่องปลูกข้าวแบบหย่อนกล้าสำหรับการทำนาแบบประณีต

เจ้าของผลงาน อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา และนายธนัตถ์   ศรีสุขสันต์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

  • รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

 

panya1

ผลงาน เรือกู้ภัยสะเทินน้ำสะเทินบก

เจ้าของผลงาน อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา และนายธนัตถ์   ศรีสุขสันต์
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2557

  • รางวัลระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

chovarit

ผลงาน  การปรับปรุงระบบส่งผ่านทักษะของมนุษย์ให้ดีขึ้นโดยการใช้เครื่องมือส่งผ่านแรงสัมผัสป้อนกลับ
โดยอาศัยตัวสังเกตการณ์สัญญาณรบกวนจากตัวกรองคาลมาน

เจ้าของผลงาน   อาจารย์ ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข
(คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) และ Professor Dr.Kiyoshi Ohishi

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 10 มีนาคม 2558