ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 28-29 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ความสามารถและทักษะในการเขียนและการจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยขอให้หน่วยงานเสนอชื่อ อาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจ และมีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนด ตามแบบเสนอชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ พร้อมร่างผลงานวิจัยภาษาอังกฤษที่เตรียมเสนอตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ .doc ส่งไปยังฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (คุณวิวัฒน์  น้าวานิช E-mail: rdiwwn@ku.ac.th) โทรสาร 0-2561-1985 ภายในวันที่ 9 เมษายน 2558 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะพิจารณา และแจ้งตอบรับเพื่อให้ยืนยันการเข้าอบรมฯ ไปยังอาจารย์ นักวิจัย ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ภายในวันที่ 21 เมษายน 2558 ทั้งนี้โปรดศึกษาเงื่อนไขการอบรมฯ โดยละเอียด

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน