ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

ด้วยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะจัดอบรมเรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความเข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และสามารถพัฒนาโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้มีคุณภาพและตรงกับวัตถุประสงค์ของแหล่งทุนมากยิ่งขึ้น รายละเอียดตามโครงการอบรมฯ ดังแนบ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจเข้าร่วมอบรม โดยส่งแบบตอบรับฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ ไปยังฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. หรือทางโทรสาร 0-2561-1985 ภายในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน