การเสนอโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. (สำหรับทุนที่เหลือจ่าย) ปี 2557 และ 2558

ด้วยมีงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2557 และ 2558 ที่ขอถอนโครงการ อยู่จำนวนไม่มาก ซึ่งเป็นโครงการวิจัยในประเภทต่าง ๆ ดังนี้

  1. โครงการวิจัยเชิงพื้นที่
  2. โครงการวิจัย 3 สาขา  (สาขาเกษตรศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอแจ้งให้อาจารย์/นักวิจัย ที่สนใจจะเสนอขอรับทุนวิจัยฯ ในประเภทดังกล่าว จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณา โดยมีข้อกำหนดดังนี้

  1. เป็นโครงการวิจัย ซึ่งสามารถผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และ/หรือใช้ประโยชน์ชัดเจน
  2. ต้องดำเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2558 และส่งรายงานผลการวิจัยให้ทันตามกำหนด
  3. งบประมาณเสนอขอไม่เกิน 300,000 บาท
  4. ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี
  5. ต้องไม่เป็นโครงการวิจัยที่ซ้ำซ้อนกับทุนวิจัยที่เคยได้รับจากทุน มก. และแหล่งทุนต่าง ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ท่านสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของ สวพ.มก. ที่เมนู Download : แบบฟอร์มทุนอุดหนุนวิจัย มก. และจัดส่งข้อเสนอการวิจัย จำนวน 5 ชุด ไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยบันทึกลงแผ่น CD 1 แผ่น พร้อมบันทึกนำส่ง โดยระบุข้อความในหนังสือ “เพื่อขอรับการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัย มก. จากทุนที่ขอถอนโครงการ” และเสนอผ่านหัวหน้าภาควิชาฯ ไปยัง ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2558 (หากพ้นกำหนดนี้ สวพ.มก.จะไม่รับพิจารณา) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัชดา คะดาษ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานวิจัยฯ ที่เบอร์ 1457, 1796, 1943 ต่อ 12