สวพ.มก. จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ลับ พราง ลวง ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ”

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ลับ พราง ลวง ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ” ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องจรรยาบรรณการวิจัยจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1.ศ.ดร.สำเริง จักรใจ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2.อ.ดร.นพ.กิตติศักดิ์ กุลวิชิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผลิตรายการ: ณัฐพร พันธุ์ยาง