สกว . เปิดรับสมัครทุน คปก. รุ่นที่ 18 ประเภททุนปกติ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)  คณะกรรมการนโยบายโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประกาศให้ทุน คปก.รุ่นที่ 18 ในการรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาที่สนใจจะสมัครรับทุนรุ่นที่ 18 นี้ โดย คปก. ได้แบ่งอาจารย์ที่ปรึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก.ปกติ

อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับทุน คปก.-อุตสาหกรรม หรือ ทุนเพิ่มเติมแบบกลุ่ม ถือว่ายังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ การสมัครขอให้สมัครผ่านทางระบบการสมัครทุน คปก. ออนไลน์ ที่เวปไซต์ http://rgj.trf.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 – 31 มีนาคม 2558 เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัครกลุ่มที่ 1

 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้ทุน คปก. ปกติแล้ว และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการให้คาปรึกษา นักศึกษา คปก. ตลอดจนมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ สกว. ยอมรับอย่างต่อเนื่องในระยะ ๕ ปีหลัง

การสมัครขอให้สมัครผ่านทางระบบการสมัครทุน คปก. ออนไลน์ที่เวปไซต์ http://rgj.trf.or.th โดยกรอกข้อมูลและส่งเอกสารตามที่กาหนดให้สกว. ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน2558–31 ตุลาคม 2558 โดยส่งเอกสารใบสมัครของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พร้อมกับใบสมัครของนักศึกษาในระบบให้ครบถ้วน

เอกสารประกอบการสมัครกลุ่มที่ 2

 

          อนึ่ง เนื่องจากงบประมาณ คปก. ได้รับจากรัฐบาลในแต่ละปีไม่แน่นอน และ สกว. ยังไม่ทราบยอดงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรเพื่อให้ทุน คปก. ในปีงบประมาณ 2559 สกว.อาจจะไม่สามารถจัดสรรทุนผู้ช่วยวิจัยให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่สมัครขอรับทุน คปก. และมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ทุกท่านได้ สกว. จึงขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรทุน คปก. ตามกรอบวงเงินงบประมาณปี 2559 ที่ สกว.จะได้รับ

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง