สัมภาษณ์ รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร เจ้าของรางวัล ผลงานเด่น สวก. ในโครงการ : ขยายพันธุ์ของต้นแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ

รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ห้องปฏิบัติดีเอ็นเอเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ “ผลงานเด่น สวก.” จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในโครงการ:การขยายพันธ์ของต้นแม่พันธุ์และพ่อ­พันธุ์ปาล์มน้ำมันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย­ื่อ เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผส­มเทอเนอร่าในอนาคต

 

พิธีกร: พลากร คำแก้ว
            ผลิตรายการ: ณัฐพร พันธุ์ยาง ,วิทวัส ยุทธโกศา