สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์ และProfessor จาก National Chiao Tung เรื่องนักศึกษาแลกเปลี่ยน

สัมภาษณ์ ผช.ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์ ประธานสาขาวิชาพันธุวิศวกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Professor Dr.Mr.Chang Chia-Ching, Professor Dr.Mr.Ho, Shinn-Ying, Professor Dr.Mr.Huang, Hsien-Da, Professor Dr.Mr.Yu, Jen-Shing Kenny จาก National Chiao Tung University ในเรื่อง การแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษา ในระดับบัญฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แลกเปลี่ยน นิสิต นักศึกษากับ National Chiao Tung University