การสัมมนาวิชาการ “Brown Bag Seminar” ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการ “Brown Bag Seminar” ประจำปี 2558 ในหัวข้อ “เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยต้นทุนการทำธุรกรรมและแบ่งปันความรู้” (Training Cost Economics and Knowledge Sharing) ดย ดร.รพีพร รุ้งสีทอง อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม EC 5304 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถแจ้งความประสงค์โดยส่ง แบบตอบรับได้ที่ คุณพัชรี จันทร์ผ่อง E-mail : fecoprc@ku.ac.th หรือโทรสาร 02-579-8739 ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2558 ที่ห้องธุรการ ชั้น 3 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน