สัมภาษณ์ ศ.ดร. จรัญ จันทลักขณา นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี2539 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักขณา นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี2539 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ผลงานวิจัยที่มีชื่อเสียงในเรื่องการปรับปรุงพันธุ์โคกำแพงแสน และการสัมภาษณ์เรื่อง ศาสตร์เกษตร 72 ปี กับการขับเคลื่อนประเทศไทย

 

พิธีกร: พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร
ผลิตรายการ: ณัฐพร พันธุ์ยาง