อภิปรายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์เกษตร 72 ปี กับการขับเคลื่อนประเทศไทย”งานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 53 มก.

อภิปรายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์เกษตร 72 ปี กับการขับเคลื่อนประเทศไทย”

ในงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 53 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักขณา
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี2539 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร. อัศนีย์ ก่อตระกูล
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิก­ส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดำเนินรายการโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์
นักวิชาการและสื่อมวลชนอิสระ พิธีกรรายการติดดินกินได้ ทิดบ้วนชวนคุย และ คลีนิคเกษตร

พิธีกร: กัญญารัตร สุววณทีป
ผลิตรายการ: ณัฐพร พันธุ์ยาง ,วิทวัส ยุทธโกศา