คณะทำงานผลักดัน KU Journal จัดประชุมหาแนวทางการพัฒนาวารสาร

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-16.00 น. คณะทำงานผลักดัน Kasetsart Journal (Natural Science) สู่ ISI สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมหาแนวทางการพัฒนาวารสาร ณ ห้องไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

01

02 03

DSC_0255 DSC_0257

DSC_0254 DSC_0258