สัมภาษณ์ ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล เจ้าของรางวัล ผลงานเด่น สวก. โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนึ่งก­ล้องเริ่มงอก

ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ “ผลงานเด่น สวก.” จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ใน โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนึ่งก­ล้องเริ่มงอกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มี­คุณค่าทางโภชนาการ 

 อรอนงค์_นัยวิกุล

ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์