การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมชาวบ้านด้านการเกษตร

หลักการและเหตุผล
         สืบเนื่องจากงานวิจัยและเทคโนโลยีต่างๆ ที่โปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยมาเป็นเวลานาน ทำให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง แต่ยังขาดการบูรณาการการสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมของประชาชน รวมถึงการจัดการความรู้ต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของประชาชน ซึ่งหลายภาคส่วน ได้รับประโยชน์จากแนวพระราชดำริจำนวนมาก เช่น การเกษตรแบบผสมตามทฤษฎีใหม่ การพึ่งตนเองโดย  ใช้เชื้อเพลิงจากชีวภาพ การปลูกและหีบปาล์มน้ำมัน การป้องกันดินถล่มด้วยหญ้าแฝก การใช้กังหันชัยพัฒนา ที่หมุนความเร็วต่ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนลงในน้ำ การบริหารจัดการน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน การสร้างฝายขนาดเล็กเพื่อรักษาความชุ่มชื่นของป่า ฯลฯ ความรู้ต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นแนวทางสำหรับเกษตรกรเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิต ลดการทำลายสิ่งแวดล้อมและลดความเสี่ยงของชีวิตจากปัญหาปุ๋ย โรคพืชและศัตรูพืช           แม้มีการสนับสนุนและเผยแพร่ความรู้เหล่านี้กันมานาน แต่ยังไม่ได้มีการจัดการความรู้และบริหารนวัตกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดทำโครงการ “การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมชาวบ้านด้านการเกษตร” เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ บันทึก และต่อยอดองค์ความรู้ด้านเกษตรเพื่ออาหาร และเกษตรเพื่อพลังงานในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ ยกระดับรายได้ของเกษตรกรโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลดปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม วิกฤติน้ำ และความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และสนองพระราชดำริต่างๆ ที่สืบเนื่องจากองค์ความรู้ต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยมาเป็นระยะเวลาประมาณ 30 ปี ผลที่ได้รับจากการประกวด คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่พิสูจน์ในภาคสนามแล้ว มาวิจัย และขยายผลแนวปฏิบัติที่ดี    (best practice) สู่การปฏิบัติในวงกว้าง การเชิดชูปราชญ์ชาวบ้าน และการขยายวัฒนธรรมการวิจัยสู่เยาวชนในวงกว้าง รวมทั้งการปลูกฝังการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและครอบครัว โดย สวทช. สนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1.  แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเกษตร ต้นแบบ และรูปแบบที่พัฒนาโดยเกษตรกรสามารถนำไปขยายผลในวงกว้าง
  2. เกษตรกรตื่นตัวในการยกระดับการผลิตและการจัดการทรัพยากรชุมชน
  3. เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรม

               สวทช. เปิดรับสมัคร “ทีมผู้ร่วมแข่งขันประกวดนวัตกรรมชาวบ้านด้านการเกษตร” ตั้งตั้งแต่บัดนี้จนถึง  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556  โดยถือการลงวันที่ในไปรษณีย์เป็นสำคัญ

Download ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nstda.or.th/folk