รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ เข้าร่วมการประกวด “แผนธุรกิจไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. เข้าร่วมการประกวด “แผนธุรกิจไทยก้าวไกลสู่อาเซียน (Thai Business Plan toward ASEAN)” ณ ห้อง 303 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

01

DSC_1262 DSC_1268

DSC_1256 DSC_1277