สวพ.มก. ร่วมเปิดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมเปิดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย จัดให้มีการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53  ระหว่าง วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยใน  3 หมวดวิชาการ 13 สาขา คือ

  1. หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยสายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาพืช สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาประมง และสาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
  2. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยสายงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสาขาพันธุวิศวกรรม
  3. หมวดวิชาศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยสายงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับสาขาศึกษาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

 

02

04 03

06 (2) 05