ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนการทดลองทางสถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนการทดลองทางสถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวางแผนการทดลอง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถใช้โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ทำให้งานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนำไปสู่การตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการที่สูงขึ้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยขอให้หน่วยงานเสนอชื่อ อาจารย์ นักวิจัยที่สนใจ และมีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนด ด้วยแบบเสนอชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ ส่งไปยังฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก./ โทรสาร 0-2561-1985 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะแจ้งตอบรับการเข้าร่วมอบรมฯ ถึงอาจารย์ นักวิจัยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้โปรดศึกษาเงื่อนไขการอบรมฯ โดยละเอียด

 

Download เอกสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published.