สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะให้ทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2558 เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สาธิต ริเริ่มการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านต่างๆ ดังนี้

1. การศึกษาวิจัยด้านอนุรักษ์พลังงาน และงานตามภารกิจของแผนอนุรักษ์พลังงาน

2. การศึกษา วิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังาน

3. การศึกษา วิจัย ด้านนโยบายเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

หากสนใจสามารถดาวน์โหลด “แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน” จาก www.eppo.go.th ส่งข้อเสนอโครงการไปยัง สนพ. ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 27 กุมภาพันธ์ 2558 (ส่งมายัง สวพ.มก. ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: ประกาศสำนักนโยบายและแผนบันทึก_ประชาสัมพันธ์