มก.ร่วมกับ วช.จัดหลักสูตร “การจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2557”

“การจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2557” จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยวิทยากรดังนี้
1. ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ผศ.ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5. ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ บริษัท CDIP จำกัด
6. คุณเรวัตร ใหญ่แก้ว บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด
จัดระหว่างวันที่ 22, 23, 29, 30 มกราคม 2558 และ 12, 13, กุมภาพันธ์ 2558 (จำนวน 6 วัน) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน