ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการสัมมนาทางวิชาการ “The Dynamic in Animal Nutrition”

ในโอกาสครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร และหน่วยงานโภชนาการและอาหารสัตว์ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร กำหนดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง 72 ปี สัตวบาล กับการก้าวหน้าทางโภชนศาสตร์ “The Dynamic in Animal Nutrition” ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 08.00-13.00 น. ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของงานวิจัยด้านโภชนศาสตร์และธุรกิจอาหารสัตว์ทั่วโลกผ่านการบรรยายพิเศษ จากอาจารย์ภาควิชาฯและผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจชั้นนำของประเทศ โดยผู้ที่สนใจโครงการฯดังกล่าว สามารถลงทะเบียน หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://ansc.agr.ku.ac.th/mainpage.htm และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายณัฐวุฒิ ครุฑไทย โทรศัพท์ 089-167-4736 และ E-mail : animalnutritionku@gmail.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.