ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2558           ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย

1 ) การเสวนาพิเศษเรื่อง ” Innovation for Bio-Health supplements”

2 ) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย

3 ) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://annualconference.ku.ac.th/ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย