สนพ. เปิดการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประกาศการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ภายใต้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงงาน และแผนพลังงานทดแทน โดยมีสาขาวิจัยที่ให้การสนับสนุนดังนี้

1. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

      1.1 ภาคอุตสาหกรรม

      1.2 ภาคอาคารธุรกิจและบ้านพักอาศัย

      1.3 ภาคขนส่ง

      1.4 ภาคการผลิตไฟฟ้า

      1.5 การวิจัยเชิงนโยบาย

2. แผนพลังงานทดแทน

      2.1 พลังงานชีวมวล

      2.2 ก๊าซชีวภาพ

      2.3 พลังงานจากขยะ

      2.4 เอทานอล

      2.5 ด้านไบโอดีเซล

      2.6 พลังน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม

      2.7 เทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจกที่สืบเนื่องมาจากการผลิตหรือการใช้พลังงาน

      2.8 การวิจัยเชิงนโยบายอื่นๆ

หากท่านประสงค์จะสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของนักศึกษา โดยมีหนังสือนำส่งฯ ที่ลงนามโดยอธิการบดี หรือเทียบเท่าตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:  ประกาศฯการสมัครรับทุนฯ,  สาขาที่ให้การสนับสนุน, ระเบียบกองทุนฯ,  การส่งข้อเสนอโครงการบันทึกข้อความประชาสัมพันธ์