เชิญชวนส่งผลงานนำเสนอในกิจกรรม “Thailand Research Symposium 2015”

aboutphoto

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 ขึ้น ระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)” ระหว่างวันที่ 16- 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน

ทาง วช.ขอเชิญชวนนักวิชาการ และบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 ทั้งในภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ใน 5 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

  1. การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาอย่างทั่วถึง
  2. การวิจัยด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย
  3. การวิจัยด้านเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology)
  4. การวิจัยด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
  5. การวิจัยด้านศิลปะสร้างสรรค์

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ www.researchexpo.nrct.go.th (Click ที่ Link : Thailand Research Symposium) ภายในวันที่ 9 มกราคม – 27 กุมภาพันธ์ 2558