สวพ.มก. จัดโครงการฝึกอบรม “การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี” รุ่นที่ 2

วันที่ 23 มกราคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการฝึกอบรม การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี รุ่นที่ 2 วิทยากรโดย ผศ.นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

DSC_0911 DSC_0907

DSC_0917 DSC_0912

DSC_0942 DSC_0923

DSC_0946