รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ เข้าร่วม โครงการ“สร้างแรงบันดาลใจโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบล

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เข้าร่วม โครงการ “สร้างแรงบันดาลใจโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาฟิสิกส์และเคมี 2 ท่าน” จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมือกับมูลนิธิสันติภาพนานาชาติ (International peace Foundation) ซึ่งมีการจัดปาฐกถาพิเศษ ได้แก่ ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. โดย Professor Brian Schmidt, 2011 Nobel Laureate for Physics, the Australian National University in Weston Creek, Australia และการปาฐกถาพิเศษ ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. โดย Professor Ei-ichi Negishi, 2010 Nobel Laureate for Chemistry, Purdue University in West Lafayette, USA ณ ห้องสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

DSC_0946 DSC_0945

DSC_0957 DSC_0965

02 03