ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 2

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ นำไปสู่ความร่วมมือในการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป รูปแบบการประชุมอาทิ การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายและโปสเตอร์ การแสดงนิทรรศการ การประกวดผลงานภาคบรรยายและโปสเตอร์ การออกแบบร้านค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชน  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่าน หรือผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมซึ่งจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาหากได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549

เอกสารเพิ่มเติม :

– รายละเอียดการประชุมวิชาการฯ

– การนำเสนอผลงานวิชาการ

– ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.