วช. รับข้อเสนอโครงการ “ตามแนวพระราชดำริ”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ “ตามแนวพระราชดำริ” ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2558  โดยกำหนดให้มีการจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย “ตามแนวพระราชดำริ” เพื่อให้มีการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้จากการวิจัย เพื่อการขยายผลตามแนวพระราชดำริ เพื่อนำความรู้จากการวิจัยไปสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ www.prv.nrct.go.th ส่งไปยังฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 (กรุณาส่ง สวพ.มก. ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:  ประกาศ_การจัดสรรทุนฯแบบฟอร์มบันทึกประชาสัมพันธ์