สวพ.มก. จัดโครงการธรรมเทศนา “ธรรมวิจัย เพื่อความสุขในชีวิต” โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมช̣โช

วันที่ 14 มกราคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร และศิษย์ มก. จัดโครงการธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมช̣โช หัวข้อ “ธรรมวิจัย เพื่อความสุขในชีวิต” เพื่อพัฒนาบุคลากรและนิสิตในด้านคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และมีความสุขในชีวิต ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

10

05 03

01 08