สวพ.มก. จัดอบรม “การเขียนหนังสือราชการ”

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=t0yEDGXv2v8[/youtube]

วันที่ 9 มกราคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดอบรมการเขียนหนังสือราชการ รับเกียรติจาก รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากร เพราะการเขียนหนังสือราชการเป็นเรื่องสำคัญในการปฏิบัติงาน และทำให้บุคลากรนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  ณ ห้องประชุมไพลิน-เพทาย อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.