รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของสภาวิทยาศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา “TWAS Prize for Young Scientists in Thailand” สาขาเคมี ประจำปี 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสภาวิทยาศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา (The World Academy of Sciences in Developing Countries, TWAS) เพื่อส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของประเทศไทย จึงขอเชิญอาจารย์นักวิจัยสมัครเข้ารับการพิจารณารางวัล “TWAS Prize for Young Scientists in Thailand” สาขาเคมี ประจำปี 2558 โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป

2. มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

3. เป็นผู้มีภูมิลำเนาและปฏิบัติงานอยู่ในประเทศไทยโดยมีผลงานวิจัยต่อเนื่องในสาขาเคมี อย่างน้อย 5 ปี

4. มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ

5. เป็นผู้มีความประพฤติและจรรยาบรรณที่ดีงาม เป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั่วไป

โดยส่งแบบใบนำส่งเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับรางวัลดังสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) จำนวน 1 ชุด และ Nomination Form ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย (3) พร้อมผลงานของผู้สมัครเข้ารับรางวัลจำนวน 5 ชุด มายังกองการต่างประเทศ วช. โทร. 02-56102445 ต่อ 417 ภายในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

(1) รายะเอียดเกี่ยวกับรางวัล “2015 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand”

(2) ใบนำส่งเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับรางวัล

(3) Nomination Form for 2015 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand

Leave a Reply

Your email address will not be published.